Zdrowe Menu korzysta z plików cookies w celach reklamowych i statystycznych. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej w polityce prywatności.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU – Zdrowe Menu

§ 1.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Zdrowe Menu Sp. z o.o. ul.Janowskiego 6 Warszawa 02-784 NIP: 113 292 20 10

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką składający zamówienie zawiera z firmą cateringową Zdrowe Menu Sp. z o.o.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2.Definicje

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Zdrowe Menu posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego i okazjonalnego

§ 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia ("Zamówienie") jest Usługa lub Usługi dostępne w następujących wariantach do wyboru:

Posiłki dostarczane są w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta, zawierającą nazwę oraz sposób podania. Opakowania dostarczane są w pudełku z danymi Klienta takimi, jak imię, dane adresowe, nr tel., wskazane godziny dostawy i rodzaj diety oraz menu.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce Cennik.

§ 4.PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane przez Dostawcę akcje promocyjne w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu.
 3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.
 4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
 5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Serwisie Dostawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Serwisie Dostawcy. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w Serwisie Internetowym.
 6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Usług w Serwisie Dostawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Voucher zastępuje w Serwisie środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Serwisie. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania vouchera.
 9. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Dostawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży.
 10. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
 11. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

§ 5.ZAMÓWIENIA

Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.

Złożenie Zamówienia na Dostawę może nastąpić:

Dostawca przyjmuje Zamówienia i prowadzi bieżącą obsługę Klientów drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

Zamówienia składane drogą e-mail mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, jednakże Zamówienie złożone po godzinach wskazanych w punkcie powyżej, zostanie zweryfikowane przez Dostawcę dopiero w następnym dniu roboczym, w godzinach przyjmowania Zamówień.

W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienia na Dostawę po godzinach wskazanych w punkcie powyżej, przed jego realizacją w następnym dniu roboczym Dostawca upewni się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail, czy Zamówienie jest aktualne.

Dostawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia na Catering oraz poinformuje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia go do realizacji w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawierać będzie szczegóły dotyczące warunków Zamówienia, dostawy oraz płatności.

Dostawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.

Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:

W przypadku zatajenia przez Klienta ww. informacji, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowanej diety.

W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

Właściciel firmy cateringowej Zdrowe Menu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;

nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług firmy cateringowej Zdrowe Menu Sp. z o.o. , jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

Szczegóły dotyczące ustalenia indywidualnego planu dietetycznego Dostawca na bieżąco uzgadniał będzie z Klientem.

Dostawca nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości lub opóźnienia powstałe na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych bądź niedokładnych danych dotyczących Zamówienia.

W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy kontrahent jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności firmy cateringowej Zdrowe Menu Sp. z o.o.

§ 6.Płatności

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 17:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy (88 1940 1076 3181 5996 0000 0000);

za pośrednictwem udostępnionego przez Zdrowe Menu Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)

bonem zakupionym bądź otrzymanym od Zdrowe Menu Sp. z o.o. zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.

Za dzień płatności uważany jest:

Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez dostwcę. za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Zdrowe Menu Sp. z o.o.) kwotą należności.

§ 7.Warunki Dostawy

Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 3.00 – 8.00, w soboty w godzinach 3.00 – 8.00.

W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Klienta, wraz z Zamówieniem Dostawca dostarczy Klientowi fakturę VAT.

W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem Dostawy Dostawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Zamówienie na Dostawę zostanie anulowane.

§ 8.Zmiana Zamówienia lub jego anulowanie

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować dostawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres biuro@zdrowemenu.com.
Klientowi przysługuje możliwość zmiany zamówienia do 24 godzin od jego złożenia.
W wypadku gdy zamówienie obejmuje dłuższy okres czasu (tzn. 2 lub więcej dni), zamawiający może zmienić zamówienie lub je anulować w trakcie trwania. Klient może jednak oczekiwać zmiany następnej części Zamówienia jedynie w wypadku, gdy wyrazi chęć zmiany lub anulowania zamówienia nie później niż do 24 godzin do dostarczenia następnej części Zamówienia.
Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 17:00 dnia poprzedzającego dostawę.
Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia. Zwroty są realizowane prz pomniejszeniu kwoty o prowizję dla BlueMedia.

§ 9.Reklamacje

Wszelkie skargi reklamacje powinny być składane na adres e-mail biuro@zdrowemenu.com.

§ 10.Polityka Prywatności

Składając zamówienie Klient akceptuje, że zgadza i zapoznał się z Polityką Prywatności firmy Zdrowe Menu.

Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.